Vilkår

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER FRA CMP DIRECT APS

Medmindre andet følger af udtrykkelig skriftlig aftale med CMP DIRECT APS, gælder udelukkende de nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser som vilkår for alle aftaler og leverancer fra CMP DIRECT APS, uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den af køberen afgivne ordre eller accept.

1. TILBUD, ORDRE OG ACCEPT
Tilbud fra CMP, som ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder såfremt overensstemmende accept ikke er CMP i hænde inden 8 dage fra tilbuddets dato.
En uoverensstemmende accept betyder, at der ikke er indgået nogen aftale.
Den uoverensstemmende accept betragtes som et nyt tilbud.
Ændringer i eller tillæg til en indgået aftale, skal aftales skriftligt.

2. LEVERING
Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, sker levering når varen af transportøren afhentes hos CMP’s leverandør.
Køberen bærer risikoen for varens hændelige undergang eller forringelse efter, at levering har fundet sted.
CMP tegner kun for købers regning forsikring for varen under transporten, hvis dette skriftligt aftales mellem parterne.

3. PRISER
Med mindre andet er udtrykkeligt aftalt, gælder prisen ab fabrik excl. emballage og excl. moms, told og andre afgifter.

4. BETALINGSBETINGELSER
Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, skal betaling ske netto kontant med faktura.
Erlægges betaling ikke rettidigt, eller ydes der ifølge aftale kredit, har CMP krav på forrentning af de skyldige beløb med 2 % pr. påbegyndt måned.

5. FORSINKELSE
Da CMP alene er formidler og køber sine varer hos andre, kan CMP være uden skyld i forsinkelser. Det er derfor aftalt, at forsinkelse fra CMP’s side på op til 14 dage ikke giver køberen ret til at hæve aftalen eller at kræve erstatning.
Ved forsinkelse på mere end 14 dage, har køberen ret til at hæve aftalen og kræve erstatning.
Erstatningsbeløbet opgøres således:
Erstatningssummen udgør 1 % af den aftalte betaling for den forsinkede vare for hver uge forsinkelsen varer. Erstatningen kan dog maksimalt andrage 10 % af den aftalte betaling.
CMP er ikke herudover erstatningsansvarlig i anledning af forsinkelse eller følger heraf.
Hvis det påvises, at forsinkelsen ikke skyldes fejl eller forsømmelse fra CMP’s leverandørers side, men i stedet fejl eller forsømmelse fra CMP’s side, er køber berettiget til at kræve erstatning straks når forsinkelse indtræder, og aftalen kan ophæves, hvis levering ikke sker straks efter påkrav.
Det er aftalt, at erstatningen når CMP er skyld i forsinkelse opgøres således:
Erstatningssummen udgør 1 % af den aftalte betaling for den forsinkede vare for hver uge forsinkelsen varer. Erstatningen kan dog maksimalt andrage 10 % af den aftalte betaling.

6. ANSVAR VED MANGLER
Ved salg af færdigproducerede produkter forpligter CMP sig til:
- at afhjælpe eventuelle mangler ved de af CMP leverede dele, som skyldes fejl i materiale og/eller fremstilling, såfremt køberen rettidigt og behørigt har reklameret herover i overensstemmelse med  de i pkt. 8 nedenfor fastsatte bestemmelser.
Afhjælpningen sker i form af levering af nye dele til erstatning for dele, der beviseligt er mangelfulde som følge af materiale og/eller fabrikationsfejl. Efter CMP’s bestemmelser kan afhjælpning af mangler dog også ske ved, at man lader disse udbedre ved reparation.
Køberen er forpligtet til at give CMP adgang til afhjælpning til aftalt tid.
Ved leverancer beregnet til videre forarbejdning forpligter CMP sig til:
– at foretage omlevering af ikke konditionsmæssige ydelser.

Såfremt CMP ikke inden rimelig tid opfylder sine forpligtelser i henhold til pkt. 6, kan køberen skriftligt give CMP en sidste frist for opfyldelse.
Er forpligtelsen ikke opfyldt inden udløbet af den fastsatte frist, kan køberen efter eget valg:
a)    lade foretage afhjælpning eller foretage dækningskøb
eller
b)    kræve forholdsmæssigt afslag, dog højest 15 % af den aftalte købesum.

Såfremt den opstående mangel er væsentlig kan køberen hæve aftalen ved skriftlig meddelelse til sælgeren. Køberen kan i så fald kræve erstatning for sit tab, dog højest 15 % af den aftalte købesum.

7. ANSVARSFRASKRIVELSE
CMP har intet ansvar for manglerne udover de i pkt. 6 foreskrevne.
Dette gælder ethvert tab manglen måtte forårsage herunder driftstab, tabt fortjeneste og andet indirekte tab.

8. UNDERSØGELSES- OG REKLAMATIONSPLIGT
Det påhviler køberen senest ved levering at foretage en grundig undersøgelse af varens kontraktmæssighed.
Vil køberen påberåbe sig mangler, skal køberen reklamere skriftligt overfor CMP straks og senest 8 dage efter varens modtagelse.
Reklamationer i anledning af mangler og forsinkelse skal fremsættes skriftligt. Ved reklamation over mangler skal reklamationen indeholde en redegørelse over manglernes beskaffenhed.
CMP har ret til, før der tages stilling til om manglerne omfattes af den i pkt. 6 fastsatte ret og pligt til afhjælpning/omlevering at foretage en undersøgelse af manglerne.

9. FORCE MAJEURE
Følgende omstændigheder hos CMP medfører ansvarsfrihed, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimeligt byrdefuld.
Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som sælgeren ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering,  beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, medmindre at denne mangel kunne forudses af CMP, almindelig vareknaphed samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.
Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden aftalens indgåelse, medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på aftaletidspunktet af sælgeren. Det påhviler CMP, såfremt denne ønsker at påberåbe sig nogen ansvarsfrihedsgrund som nævnt i denne §, uden ugrundet ophold skriftligt at underrette køberen om denne grund.
Uanset, hvad der i øvrigt fremgår at nærværende salgs- og leveringsbetingelser, kan enhver af parterne hæve aftalen ved skriftlig meddelelse til den anden part, såfremt aftalens opfyldelse hindres i mere end 6 mdr. af en begivenhed som nævnt i denne §.
Såfremt mangelfri eller rettidig levering hindres midlertidigt ved en eller flere af de ovennævnte omstændigheder, udskydes leveringen idet tidsrum svarende til hindringens varighed, og leveringen til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig. Såfremt leveringshindringen kan påregnes at ville vedvare længere end fire uger, skal CMP såvel som køberen være berettiget til at annullere aftalen, uden at dette skal anses for misholdelse.

10. FORDRINGSHAVERMORA
Undlader køberen, efter leveringstiden er kommet, at afhente ydelsen eller give ordre til afsendelse, hvor CMP skal iværksætte en sådan,
er CMP berettiget til at oplagre og forsikre ydelsen for købers regning.
Undlader køberen, efter at leveringstiden er kommet og CMP har erklæret leverancen klar til afhentning, trods skriftlig opfordring med en frist af 4 uger, at afhente ydelsen, er CMP berettiget til at sælge denne for købers regning til den højst opnåelige markedspris med beregning af normal avance.
Dette gælder også dele, der er specialfremstillet efter købers anvisning.

11. EJENDOMSFORBEHOLD
Ejendomsretten til den leverede vare tilkommer CMP og overgår først til køberen, når den fulde købesum er erlagt.

12. VÆRNETING OG LOVVALG
Enhver tvistighed mellem parterne afgøres ved de danske domstole og ved anvendelse af dansk ret.